Poke Kings
1
pracuji

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení klienti,

jednou z našich priorit je ochrana Vašich osobních údajů. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných společností Yam Yam Delicates s.r.o., IČO: 24851574, se sídlem Branická 416/237, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201649/MSPH (dále jen „Prodávající“), s níž prostřednictvím e-shopu na webové stránce Prodávajícího http://pokekings.cz (dále jen „Webová stránka“) uzavíráte kupní smlouvu ohledně zboží Prodávajícího (dále jen „Kupní smlouva“).

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail info@pokekings. cz.

1. Za jakým účelem a jaké osobní údaje zpracováváme?

1.1 Uzavření Smlouvy a plnění Smlouvy

Osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a realizace závazků z Kupní smlouvy. K tomu potřebujeme Vaše identifikační údaje (v rozsahu jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa), údaje o objednaném zboží, informace o zvoleném způsobu platby a v závislosti na tom případně též číslo bankovního účtu a jiné platební údaje, a dále případné další údaje uvedené ve Vaší objednávce v sekci „poznámka“, informace z komunikace s Vámi, informace o plnění Smlouvy.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro plnění našich smluvních povinností.

1.2 Oprávněné zájmy a právní povinnosti

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká obchodní inspekce apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme při plnění kupní smlouvy jednali v souladu s právními předpisy.

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, zde zpracováváme osobní údaje typicky při vedení účetnictví a plnění souvisejících daňových povinností nebo plnění povinnosti archivování dle zákona o archivnictví.

1.3 Zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení)

Našim zákazníkům, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, nebo osobám, které se přihlásily k odběru novinek prostřednictvím Webové stránky, a za tímto účelem nám sdělili svůj e-mail, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. V případě, že tyto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na info@pokekings.cz.

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

Za účelem zjišťování, jak je Webová stránka využívána a za účelem jejího následného zlepšování pak sledujeme i chování našich klientů pomocí tzv. logování a trackování (tedy historii přihlašování a využívání jednotlivých funkcí Webové stránky).

2. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Automatizovaně získáváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou v rámci Webové stránky.

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, není-li níže uvedeno jinak.

Osobní údaje mohou být předány organum veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

3. Jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně na Webové stránce a v našich systémech uvedených výše.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a nezasahujeme do Vašeho soukromého a osobního života.

4. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

4.1 Smlouva a oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu potřebnou ke splnění našich povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Pokud máte založený uživatelský účet v rámci Webové stránky, zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci tohoto uživatelského účtu po dobu jeho existence, dokud jej nezrušíte.

Poté je uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let od vzniku relevantní události) za účelem vyřizování reklamací a uplatňování práv vůči Prodávajícímu, resp. ochrany našich práv při uplatňování práv vůči Vám. V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, bydliště/sídlo) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o plnění kupní smlouvy (obsah kupní smlouvy, informace o jejím plnění), informace z komunikace s Vámi.

4.2 Právní povinnosti

Účetnictví a archivace dokumentů

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.

4.3 Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, dokud se neodhlásíte. Tato možnost je uvedena v rámci každého sdělení a je zdarma.

Osobní údaje nejsou zpracovány na základě souhlasu, a tedy není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

5. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 4. příjemci, případně kategoriích příjemců,
 5. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 6. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří:

 1. požádat nás o vysvětlení,
 2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 3. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

6. Jak Vaše osobní údaje chráníme

K zabezpečení údajů slouží následující prostředky zabezpečení:

 • Antivirové ochrany
 • Firewally
 • Šifrování
 • Autorizační údaje atd.